Dowiedz się więcej

SZKOLENIE:
MANAGER RODO

4 CERTYFIKATY, 5 DNI, 40 GODZIN, AKREDYTACJA BMWFW

Inaczej niż wszyscy...

O SZKOLENIU

5-ciodniowe szkolenie (40 h) jest odpowiedzią na pytania i problemy sygnalizowane przez naszych klientów w związku z wejściem w życie RODO oraz koniecznością zachowania bezpieczeństwa przetwarzania informacji w firmie jako całości.


Naszym celem przy planowaniu tego szkolenia było nie tylko przygotowanie jego uczestników do zmian wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (nawiasem mówiąc tego typu propozycji znajdziecie Państwo na rynku bardzo wiele). Podchodzimy do tematu kompleksowo i w związku z tym chcemy przekazać uczestnikom szkolenia cały pakiet wiedzy i umiejętności z jednoczesnym maksymalnym nastawieniem na praktykę.


Aby zapewnić szkoleniu najwyższą jakość, oparliśmy jego program o program szkolenia akredytowanego, w którym aktualna wiedza prawna na temat RODO jest wzbogacona o wiedzę o międzynarodowych standardach ISO 27001/ISO 27002, ISO 31000 oraz ISO 27005. Normy te dotyczą szeroko pojętego zarządzania bezpieczeństwem informacji i ryzykiem, i jako takie mogą stać się podstawą monitorowania i doskonalenia rozwiązań już wprowadzonych w firmie w oparciu o RODO oraz zapewnieniu w niej bezpieczeństwa na wszystkich poziomach (nie tylko ochrony danych osobowych).


Program szkolenia jest wzbogacony o konkretne narzędzia niezbędne przy wdrażaniu i monitorowaniu wprowadzanych w firmie zmian oraz o wiedzę i umiejętności managerskie.


Zapoznaj się z programem

CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE


4 perspektywy: Prawo, IT, Zarządzanie
i Ryzyko, Psychologia

4 certyfikaty

Certyfikat akredytowany

Praktyka + narzędzia

Warsztatowa forma prowadzenia


Skontaktuj się

Koordynator Projektu:

Barbara Wróblewska

Tel.: +48 516 687 791

E-mail: barbara.wroblewska@qualityaustria.com.pl

CO KONKRETNIE ZYSKASZ?

KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE, KTÓRE ZAPEWNI CI SKUTECZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU RODO

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

SPRAWDZONE NARZĘDZIA

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

ORAZ WSPARCIE TRENERÓW

4 CERTYFIKATY

Międzynarodowy akredytowany certyfikat „CIS – Information Security Manager ISO 27001”;


Certyfikat “Inspektor Ochrony Danych Osobowych”;


Certyfikat „Manager Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych”;


Certyfikat „Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem wg ISO 31000/27005”


Masz pytania? Skontaktuj się:

Koordynator Projektu:

Barbara Wróblewska

Tel.: +48 516 687 791

E-mail: barbara.wroblewska@qualityaustria.com.pl

Dowiedz się więcej

TERMINY (5 dni/40 h) i MIEJSCE SZKOLENIA

11 maja, 17 i 18 maja, 25 maja, 1 czerwca 2019 r.

Katowice

PROGRAM SZKOLENIA

1. Źródła prawa w zakresie danych osobowych:

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

• Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2.Prawne warunki przetwarzania danych osobowych.

3.Prawa osób, których dane są przetwarzane:

• Realizacja praw osób wynikających z Rozporządzenia. Zapytania o dane osobowe.

• Dostęp, ograniczenie przetwarzania, zaprzestanie przetwarzania, wycofanie zgody, przeniesienie, usunięcie danych.

4. Obowiązki informacyjne wg RODO.

5. Prawne warunki udostępnienia danych osobowych.

6. Podział odpowiedzialności pomiędzy podmioty uczestniczące w procesie przetwarzania danych osobowych.

7. Umowne powierzenie przetwarzania danych osobowych wg RODO.

8. Naruszenia ochrony danych osobowych. Skargi. Komunikacja z osobami, których dane dotyczą.

9. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia bezpieczeństwa informacji.

10. Współpraca z UODO.

11. Tajemnica przedsiębiorstwa. Zabezpieczenie danych. Poufność.

MODUŁ I (1 dzień/8 h)

PODSTAWY PRAWA

MODUŁ II (2 dni/16 h)

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI – BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA

1. Bezpieczeństwo informacji – wykorzystanie norm serii ISO 27000 i innych:

• Polityki bezpieczeństwa

• Organizacja bezpieczeństwa informacji

• Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

• Zarządzanie aktywami

• Kontrola dostępu

• Kryptografia

• Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

• Bezpieczeństwo operacyjne

   • Bezpieczeństwo sieci

   • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych

   • Relacje z dostawcami

   • Zarządzanie incydentami

   • Zgodność z wymaganiami prawnymi i umownymi.

2. W trakcie dwóch dni realizujemy projekt wdrożenia systemu do zarządzania zasobami IT/ Systemu MDM/Elektroniczny obieg dokumentów/wydruku poufnego w kontekście wymagań RODO:

   • Opracowanie potrzeb i wymagań z wykorzystaniem reguły MoSCoW

   • Identyfikacja procesów i zasobów ( BIA)

   • Identyfikacja ryzyk i wskazanie ich mitygacji

   • Objęcie wdrażanego systemu BCP

   • Opracowanie zakresu kontroli

   • Opis strategii BYOD,CYOD, COPE w grupach

   • Proces zatrudnienia pracownika – wprowadzenia do firmy

   • Proces rozstania się z pracownikiem

   • Proces obsługi incydentu związanego z danymi osobowymi.

MODUŁ III (1 dzień/8 h)

SYSTEM ZARZĄDZANIA A RODO

1. Poziom dokumentowania systemu przetwarzania.

2. Opracowanie projektu przypisanie ról, działań, terminów, punktów kontrolnych, kamieni milowych.

3. Realizacja projektu (Case study, słabe punkty, analiza rozwiązań w odniesieniu do wymagań RODO).

• Dane osobowa/zbiór/proces/cel/system

• Przetwarzanie danych osobowych – rejestrowanie przetwarzania.

• Procesy przetwarzania - Powierzenie przetwarzania danych osobowych – rejestry.

• Upoważnienia przetwarzania danych osobowych – rejestry.

• Analiza ryzyka (case study i wykorzystanie narzędzi RISK Score, ISO 31000, ISO 27005, kryteria, skale, poziomy).

• Plany sprawdzeń – ocena skuteczności.

• Wiedza i szkolenia.
• Naruszenia i rejestry naruszeń, zgłoszenia do UODO.

MODUŁ IV (1 dzień/8 h)

ZARZĄDZANIE ZMIANĄEGZAMIN

1. Kompetencje współczesnego lidera – manager RODO.

2. Przywództwo a zarządzanie.

3. Zarządzanie zespołem i komunikacja.

4. Planowanie i zarządzanie zmianą w kontekście projektu RODO.

KOMU UDZIAŁ W SZKOLENIU MOŻE SIĘ PRZYDAĆ

Inspektorom Ochrony Danych lub osobom, które mogą w przyszłości pełnić tę funkcję, a które chciałyby poszerzyć kompetencje w tym zakresie oraz dowiedzieć się, jakie należy wprowadzić rozwiązania dotyczące całej firmy tak, aby były zgodne
z wymaganiami RODO, i aby przekonać się o racjonalności i poprawności już wprowadzonych pomysłów i rozwiązań;

Pełnomocnikom, którzy chcieliby poszerzyć kompetencje i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez budowanie pozycji również na stanowisku managera i/lub pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych

Konsultantom i prawnikom, którzy chcieliby zdobyć nowe kompetencje i w ten sposób rozszerzyć rynek potencjalnych klientów, czy też zwiększyć swoją atrakcyjność dla już pozyskanych klientów, a w efekcie zwiększyć swoje przychody.

Kierownikom IT, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o obszary spoza IT po to, by móc patrzeć na firmę i jej bezpieczeństwo całościowo.

Osobom, które wcześniej pełniły funkcję Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, aby zaktualizowały swoją wiedzę, poszerzyły kompetencje oraz dowiedziały się, jak angażować zespół do pracy nad problemem.

Właścicielom firm, aby w pełni zdawali sobie sprawę z tego, gdzie i jakie istnieją w niej i poza nią zagrożenia, oraz aby wiedzieli jak i kto ma im zapobiegać, a także, aby działali zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych zarówno we własnej firmie, jak i w relacjach z podmiotami, z którymi ich firma utrzymuje biznesowe relacje.

ORGANIZATORZY


 • Szkolenie organizują współpracujące ze sobą jednostki szkoleniowe i certyfikacyjne Quality Austria Polska i CIS Polska. Partnerem jest Kancelaria Snażyk Granicki.
 • Ponad 17 lat doświadczenia firm macierzystych: Quality Austria i CIS GbmH;
 • Międzynarodowe powiązania z organizacjami takimi, jak: EOQ, IQNet oraz aktywne uczestnictwo w opracowywaniu norm;
 • Akredytacja BMWFW zapewni udział w szkoleniu prowadzonym według najwyższych światowych standardów. Akredytacja oznacza przyznanie i potwierdzenie przez niezależną jednostkę akredytacyjną znaku jakości szkolenia;
 • Certyfikaty akredytowane CIS GmbH wydawane są w ponad 20 krajach na całym świecie
  - zwiększa to ich globalną wartość.

WARTOŚĆ SZKOLENIA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki
 • Ciepły posiłek każdego dnia
 • Wydanie certyfikatów

    KOSZT SZKOLENIA


                         4 900,00 zł/os netto


        Dla osób, które wezmą udział w I edycji                 projektu przewidziany jest 40% rabat

              Dla nich koszt szkolenia wyniesie:


                         2 940,00 zł/os. netto

OFERUJEMY:

TRENERZY

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). W trakcie swojej pracy zawodowej zajmowała się wdrożeniem regulacji RODO w działalności kilkunastu podmiotów. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu RODO zarówno dla pracowników, jak i kadry kierowniczej.

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Trener posiadający powołanie międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej i szkoleniowej CIS GbmH. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na rzecz międzynarodowych korporacji, podmiotów z sektora prywatnego na rynku kapitałowym, w tym renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, jak i w sektorze państwowym. Specjalizuje się w dziedzinie Audytu IT, Zarządzania Projektami oraz Zachowania Ciągłości Działania.

Dyrektor ds. Rozwoju i Certyfikacji w Quality Austria-Polska. Manager Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Manager ds. Zarządzania Ryzykiem, Manager ds. Ciągłości Działania. Trener, auditor i konsultant z ponad 15 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zakresie: systemów zarządzania jakością, ryzyka, środowiska, ciągłości działania, bezpieczeństwa informacji oraz RODO.

Ewelina Dąbrowska

Grzegorz Wołyniak

Michał Kubista

Reprezentuje kancelarię prawną świadczącą m.in. usługi w zakresie wdrażania regulacji RODO. Specjalizuje się w prawie procesowym, korporacyjnym oraz w prawie ochrony informacji danych osobowych. Świadczy doradztwo w zakresie prawa ochrony informacji i danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Alicja Cessak

Michał Smagała

Dyrektor ds. Szkoleń, Marketingu i Public Relations w polskim oddziale Quality Austria, Konsultant. Trener posiadający powołanie międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej i szkoleniowej CIS GbmH. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą, podnoszeniu efektywności w przetwarzaniu informacji przez pracowników umysłowych i kadrę managerską, optymalizacji procesów biurowych, komunikacji, public relations oraz marketingu i sprzedaży.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

• przeprowadzenie szkolenia,

• materiały szkoleniowe w formie drukowanej;

• przerwy kawowe i drobne poczęstunki;

• ciepły posiłek w ciągu dnia;

• przeprowadzenie egzaminu i wydanie

certyfikatów.

Koszt szkolenia obejmuje:

Masz pytania? Skontaktuj się:

Koordynator Projektu:

Barbara Wróblewska

Tel.: +48 516 687 791

E-mail: barbara.wroblewska@qualityaustria.com.pl